Informační memorandum

Mateřská škola Turnov Zborovská 914, příspěvková organizace

Informační memorandum – kategorie zpracovávaných osobních údajů

Mateřská škola provádí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Mateřská škola má za povinnost podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů zajistit, aby byly informace týkající se účelu zpracování, kategorií osobních údajů a subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání zveřejněny/zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách

Účel zpracování

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

POVINNOST SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA (uzavírání pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, zpracování platů, zdanění, odvody sociálního a zdravotního pojištění, roční zúčtování daně, ELDP, statistické účely, čerpání z FKSP, povinné preventivní lékařské prohlídky, evidence pracovních úrazů apod.) Upraveno následujícími zákony: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců

Doba uchování


EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců

Doba uchování

 

 DOKUMENTACE DĚTÍ

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců

Doba uchování

KNIHA ÚRAZŮ A ZÁZNAMY O ÚRAZU

Mateřská škola se řídí zákony:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců

Doba uchování

PROJEKTY

Evidence členů realizačních týmů a podpořených osob v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců

Doba uchování


EVIDENCE STRÁVNÍKŮ JÍDELNY

Evidence se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců

Doba uchování


Pověřenec: Ing. Roman Šmíd, MBA, email: roman.smid@moore-czech.cz


V Turnově  dne 22.5.2018 Jana Brožová

Ředitelka mateřské školy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

COVID

 

Mateřská škola Turnov, IČ: 72743794, se sídlem Zborovská 914, (dále jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat „subjekty údajů“ o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Organizace.

 

Organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

Základní identifikační údaje:

jméno a příjmení,

číslo pojištěnce,

zdravotní pojišťovna

datum provedení testu/očkování

 

Zvláštní kategorie osobních údajů:

údaje o zdravotním stavu zaměstnance

výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19

 

Za účelem plnění právních povinností vyplývajících ze:

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dle platného znění

mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví včetně opatření ze dne 1.3.2021 č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN

Organizace zpracovává osobní údaje pouze v souladu s uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Organizace. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Organizace pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

 

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Organizace písemně na adrese Zborovská 914, či na tel. č. 481 322 373  nebo e-mailové adrese: 5msturnov@tiscali.cz