Základní informace

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Kontakty

adresa: Alešova 1140, 511 01 Turnov 
telefon: 481 322 704 
e-mail: drevenka2@seznam.cz 
statutární zástupce: Naděžda Dovolilová, ředitelka 
IČO 727 43 620 
č. účtu:1263738319, ŠJ : 19 - 1263738319

zřizovatel: Město Turnov

Datová schránka: pkfk2sp

Provozní doba, třídy a děti

MŠ je v provozu pondělí - pátek: 6:30 - 16:30 hod.

Ve školce jsou tyto třídy:

Berušky - věk dětí: 3 - 4 let

paní učitelky na třídě : Vladislava Matoušová, Kateřina Franzová

Včeličky  - věk 4 - 5 let

paní učitelky na třídě: ředitelka Naděžda Dovolilová, Alena Houfková

Motýlci - věk dětí: 5 - 7 let

paní učitelky na třídě: Renata Harvánková, Jana Řídká


Denní režim je orientační - v jednotlivých třídách je přizpůsoben potřebám dětí 
6:30 – 7:30 hod. – scházení dětí ve třídě „ Motýlků“, ranní hry dle volby dětí 
7:30 – 8:45 hod. – didakticky zacílené činnosti ( záměrné a spontánní učení) ve skupinkách i individuálně, ranní cvičení, jazykové chvilky, smyslové hry, hygiena 
8:45 – 9:00 hod. – svačina 
9:00 – 9:30 hod. – komunitní kruh, skupinová práce, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení) ve skupinkách i individuálně, pohybové činnosti 
9:30 – 11:30 hod. – příprava na pobyt venku, pobyt venku 
11:45 – 12:15 hod. – hygiena , oběd 
12:15 – 14:15 hod. – odpočinek na lůžku, relaxace 
14:15 – 14:35 hod. – hygiena, svačina 
14:35 – 15:00 hod. – odpolední zájmové činnosti dětí, individuální práce s dětmi 
15:00 – 16:00 hod. – terapeutické aktivity 
15:00 – 16:30 hod. -odpolední zájmové činnosti dětí ,individuální práce s dětmi

Scházení dětí od 6:30 – 7:30 hod. - ve třídě Motýlků. Rozcházení dětí od 15:30 – 16:30 hod. - ve třídě Motýlků

Budova a vybavení školky

Naše mateřská škola je menší, spíše rodinného typu. Je umístěna v klidné části města Turnova za sídlištěm u nádraží s možností vycházek do přírody i do vilové zástavby. Objekt je postaven ze dřeva a pro svůj vzhled dostal název „ Dřevěnka“. Budova je přízemního typu. Skládá se ze tří tříd ( od 1.9.2021), herny, šatny, školní kuchyně a skladových prostorů.

Vzdělávací program

MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu, který je vypracován na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Jeho základem je i nadále osobnostně orientovaná prožitková předškolní výchova, která nepřehlíží všechny přínosné zkušenosti a tradice české předškolní výchovy. V zájmu kolektivu se ale nyní netlumí svoboda a individuální rozvoj jedince. Dětem je nabízena  pestrá škála bohatých příležitostí ,jejichž prostřednictvím se u dětí rozvíjí specifické vlohy a talent. Děti se učí tím,že jednají,konají a prožívají konkrétní situace.

Učitelky dětem připravují individualizovaný program činností, které děti přijmou za své z vlastního zájmu. Výchova a učení nespočívá v tom, že se dítě tvaruje do předem připraveného modelu,ale je jedinečnou neopakovatelnou osobností, která má právo být sama sebou a jako taková je akceptována, přestože onen pomyslný  model nenaplní nebo naopak přesáhne.

Základní a hlavní ve výchově dětí není kolektivní zařízení,ale rodina.

MŠ rodinnou výchovu vhodně doplňuje a nabízí dětem spoustu možností, které dnešní máločetné rodině chybí . K tomu přistupuje odborná metodická práce učitelek tak, aby byly rozvíjeny dispozice a talent nebo naopak, kde je třeba kompenzovat vývojová opoždění. V předškolní třídě je zajištěn program pro přípravu dětí na vstup do ZŠ, sestavený podle nejmodernějších psychologických poznatků. Děti jsou vedeny k samostatnému logickému myšlení , výchovnými předškolními  metodami a nejrůznějšími pomůckami se rozvíjí jejich paměť, myšlení , řeč, početní představy, pozornost, fantazie ,vůle.

Dětem jsou nabízena speciální grafomotorická cvičení  pro uvolnění ruky a snadné zvládání psaní v ZŠ. Velkou pozornost věnujeme i pohybové výchově. V obou  třídách děti  denně cvičí, většinou s hudbou při použití  pestré škály náčiní a nářadí , kterým je MŠ vybavena. V posledních letech máme  vynikající  výsledky ve výtvarné výchově a předplaveckém výcviku.

Základní podmínky této koncepce

Zdánlivě idylická herní pohoda, harmonické vztahy a útulné prostředí , jimiž se osobnostně orientovaná MŠ vyznačuje, jsou výsledkem ustavičné náročné tvůrčí práce učitelek, svědectví jejich citlivého naslouchání a neúnavného úsilí ve snaze naplnit potřeby dítěte a vzájemně si porozumět.

Konkrétně na škole preferujeme praktické činnosti, které:

Terapeutické nabídky:

Další informace 

DOD 2021 MŠ Dřevěnka