Kritéria pro přijetí, zápis

mš zelenka

Aktuální informace 

MŠ Zborovská
Kritéria přijetí dítěte do MŠ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria přijetí dítěte do MŠ

  1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (poslední rok před nástupem do ZŠ) ze spádového školského obvodu  (Turnov)  - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2
  2. Děti vyžadující logopedickou péči s doporučením odborného poradenského zařízení  (SPC/PPP) (i z okolních obcí).

  3. Trvalé bydliště Turnov – sestupně dle data narození starší 3 let k 1.9. daného roku

  4. Trvalé bydliště Turnov – ostatní děti sestupně podle data narození do naplnění kapacity

O výjimkách rozhoduje ředitelka MŠ.

V Turnově dne 7.3.2023

ikona souboruDen otevrenych dveri 2021, obrázek se otevře v novém okně
video ke staženíSTANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (dítě musí dovršit 2 let k 1. září příslušného školního roku).

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

Pro dítě, které k 31.8.2023 dovrší věku 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Město Turnov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si lze vyzvednout:

osobně od 20.3.2023 v  MŠ v kterýkoli pracovní den od 14,30 -16,00 hod.

k vytištění na webu: https://skolky.turnov.cz/cs/ms-zelenka/

Den otevřených dveří školy 4.4. 2023  9.30 – 11.00 hod.

výtvarná dílnička od 10,00 – 11,00 hod.

Z Á P I S:

Termín zápisu do mateřské školy: 2. 5. 2023 od  10.00 do  16.00 hod.

Termín zápisu do  mateřské školy pro ukrajinské děti: 2.6.2023 od 8,00 - 12,00 hod.

 Veškeré žádosti budou zaregistrovány až v den zápisu dle ustanovení správního řádu. Obdržíte registrační kód, pod kterým bude Vaše žádost vyřizována.

Pro školní rok 2023/24 bude přijato přibližně 30 dětí.

K zápisu je třeba se osobně s dítětem dostavit, nedohodne-li se zákonný zástupce s ředitelkou školy jinak.

V den zápisu předloží zákonný zástupce:

  • řádně vyplněnou žádost  s přílohou s potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování

  • v případě žádosti o přijetí do speciální třídy MŠ doporučení SPC/PPP o vhodnosti vřazení ( nesmí být starší 1 roku)

  • potvrzení trvalého bydliště dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště zákonného zástupce

Termín, pro využití procesního práva vyjádřit se k podkladům správního řízení:

 15.5.2023od 14,30  - 16,15 hod.

 Výsledky přijímacího řízení  budou zveřejněny na  webových stránkách školy

a úřední desce školy. ( počet přijímaných dětí se může lišit- OŠD, přestup do jiné MŠ,…

V Turnově dne 7.3.2023 Jana Brožová ředitelka mateřské školyVytvořeno 6.3.2023 10:44:39 | přečteno 4008x | Richard Mochal
load