Informační memorandum

Mateřská škola Turnov Zborovská 914, příspěvková organizace

Informační memorandum – kategorie zpracovávaných osobních údajů

Mateřská škola provádí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Mateřská škola má za povinnost podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů zajistit, aby byly informace týkající se účelu zpracování, kategorií osobních údajů a subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání zveřejněny/zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách

Účel zpracování

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

POVINNOST SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA (uzavírání pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, zpracování platů, zdanění, odvody sociálního a zdravotního pojištění, roční zúčtování daně, ELDP, statistické účely, čerpání z FKSP, povinné preventivní lékařské prohlídky, evidence pracovních úrazů apod.) Upraveno následujícími zákony: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje
 • údaje o jiné osobě

Kategorie subjektu údajů

 • zaměstnanci

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení

Doba uchování

 • 45 let po ukončení pracovního poměru


EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů

 • uchazeč o zaměstnání

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů

Doba uchování

 

 DOKUMENTACE DĚTÍ

 • žádosti o přijetí
 • evidenční  listy
 • údaje o dětech z pedagogicko-psychologické poradny, SPC, lékařské posudky
 • školní matrika vedená na základě § 28, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů
 • adresní a identifikační údaje
 • zvláštní kategorie osobních údajů
 • popisné údaje  o jiné osobě

Kategorie subjektu údajů

 • děti mateřské školy

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů
 • Ústav pro informace ve vzdělávání
 • Správa sociálního zabezpečení

Doba uchování

 • školní matrika - 45 let 
 • osobní spisy žáků - 20 let 
 • třídní knihy - 10 let 
 • kniha úrazů – 5 let 
 • záznamy o úrazu – 10 let 
KNIHA ÚRAZŮ A ZÁZNAMY O ÚRAZU

Mateřská škola se řídí zákony:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Kategorie osobních údajů

 • identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů

 • děti
 • zaměstnanci

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů, rodiče - zákonní zástupci žáků
 • stanovené orgány a instituce (dle okolností - Policie ČR, pojišťovna, zřizovatel školy, zdravotní pojišťovna, inspektorát České školní inspekce, oblastní inspektorát práce)

Doba uchování

 • Kniha úrazů - 5 let
 • Záznamy o úrazu - 10 let
PROJEKTY

Evidence členů realizačních týmů a podpořených osob v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013

Kategorie osobních údajů

 • dle nastavení povinných monitorovacích indikátorů řídícím orgánem

Kategorie subjektu údajů

 • zaměstnanci, podpořené osoby

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů, řídící orgán projektu

Doba uchování

 • dle požadavků řídícího orgánu


EVIDENCE STRÁVNÍKŮ JÍDELNY

Evidence se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů

 • Děti, žáci a zaměstnanci

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů

Doba uchování

 • 1 rok po skončení školního roku


Pověřenec: Ing. Roman Šmíd, MBA, email: roman.smid@moore-czech.cz


V Turnově  dne 22.5.2018 Jana Brožová

Ředitelka mateřské školy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

COVID

 

Mateřská škola Turnov, IČ: 72743794, se sídlem Zborovská 914, (dále jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat „subjekty údajů“ o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Organizace.

 

 • Jaké osobní údaje o Vás Organizace zpracovává?

Organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

Základní identifikační údaje:

jméno a příjmení,

číslo pojištěnce,

zdravotní pojišťovna

datum provedení testu/očkování

 

Zvláštní kategorie osobních údajů:

údaje o zdravotním stavu zaměstnance

výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19

 

Za účelem plnění právních povinností vyplývajících ze:

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dle platného znění

mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví včetně opatření ze dne 1.3.2021 č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN

Organizace zpracovává osobní údaje pouze v souladu s uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

 • Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Organizace. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Organizace pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

 

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 

 • osoby, které pro Organizace zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizace pro tyto služby využívá (zpracovatelé);

 • kontrolní orgány, úřad práce, hygienická stanice, zdravotní pojišťovna

 

 • Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Organizace?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Organizace zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Organizace bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Organizace omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Organizace ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Organizace Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Organizace zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku (právo požadovat, aby Organizace přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Jak můžete Organizace kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Organizace písemně na adrese Zborovská 914, či na tel. č. 481 322 373  nebo e-mailové adrese: 5msturnov@tiscali.cz 

 

 

 


Vytvořeno 23.5.2018 10:51:54 | přečteno 2262x | Richard Mochal
load