Žádost k přijetí do Mš,kritéria pro přijetí a způsob přijímacího řízení

ikona souboruŽádost do Mš 2022/23

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (dítě musí dovršit 2 let k 1. září příslušného školního roku).

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

Pro dítě, které k 31.8.2022 dovrší věku 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Město Turnov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

Místo, termín a doba zápisu do MŠ (zaregistrování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023) s kritérii přijetí jsou umístěny na úřední desce mateřské školy a zveřejněny na www stránkách mateřských škol.

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si lze vyzvednout:

osobně od 7.3. v  MŠ v kterýkoli pracovní den od 6.30 – do 16.00 hod.

dálkovým způsobem na webu: https://skolky.turnov.cz/cs/ms-zamecek/

Máte-li podány žádosti do více mateřských škol, doplňte do žádosti pořadí preferencí školek.

Místo podání žádosti: Budova školy

Žádost se obvykle podává osobně, lze zaslat i datovou schránkou. Podání žádostí před zápisem do MŠ slouží k neoficiální informaci o předběžném odhadu počtu uchazečů. Tyto informace budou podávány pouze v 

 

Den otevřených dveří školy 12.4. 2022  9.00 – 11.00 a 14.30– 16.00 hod.

P Ř E D Z Á P I S 

do mateřské školy proběhne v online systému na webových stránkách:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msturnov3/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4258

na stránkách www.skolky.turnov.cz (záložka Zápisy – na stránce vlevo) najdete od 1. 4. 2022 odkaz na online aplikaci pro předzápis dítěte do MŠ.

Z Á P I S:

 

Termín zápisu do mateřské školy: 04.05. 2022 od  10.00 do  16.00 hod.

Podání žádosti před termínem zápisu v  žádném případě nenahrazuje zápis do MŠ! Veškeré žádosti budou zaregistrovány až v den zápisu dle ustanovení správního řádu. Obdržíte registrační kód, pod kterým bude Vaše žádost vyřizována. Termín, pro využití procesního práva vyjádřit se k podkladům správního řízení:  9.5.2022  9.00 – 15.30 hod.

Pro školní rok 2022/23 bude přijato přibližně 14 dětí

K zápisu je třeba se osobně s dítětem dostavit, nedohodne-li se zákonný zástupce s ředitelkou školy jinak.

V den zápisu předloží zákonný zástupce:

1) občanský průkaz se zápisem trvalého bydliště

2) originál rodného listu dítěte

3) řádně vyplněnou žádost (pokud nepředal MŠ již dříve) s přílohou s potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování

4) potvrzení trvalého bydliště dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště zákonného zástupce

V Turnově dne 4.3.2022 Mgr. Jana Dontová, ředitelka mateřské školy

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

Pořadí v jednotlivých kritériích je stanoveno sestupně na základě data narození dítěte

1. Dítě, které k 31.8.2022 dovrší věku 5 a více let s trvalým pobytem ze spádového obvodu  Města Turnova

2. Dítě, které k31.8.2021 dovrší věku 3 let s trvalým pobytem  za spádového obvodu  Města Turnova a jehož sourozenec se v uvedené mateřské škole již vzdělává

3. Dítě, které  k 31.8.2021 dovrší věku 3 let s trvalým pobytem  za spádového obvodu Města Turnova

4. Ostatní

O závažných výjimkách rozhoduje dle zákona č. 561/2004 Sb. ředitelka školy.

V Turnově dne 4.3.2022 Mgr. Jana Dontová, ředitelka mateřské školy


Vytvořeno 10.4.2019 8:42:24 - aktualizováno 7.4.2022 9:30:18 | přečteno 2745x | jana.dontova
 
 
load