Stanovení podmínek přijímacího řízení, kritéria a Žádost k přijetí do Mš, formulář

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK.R. 2023-24
Pořadí Přijatí uchazeči kód
1 K 1
2 K 2
3 K 6
4 K 19
5 K 11
6 K 8
7 K 9
8 K 4
9 K 16
10 K 10
11 K 3
12 K 5
13 K 18
14 K 14

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (dítě musí dovršit 2 let k 1. září příslušného školního roku).

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

Pro dítě, které k 31.8.2023 dovrší věku 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Město Turnov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

Místo, termín a doba zápisu do MŠ (zaregistrování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024) s kritérii přijetí jsou umístěny na úřední desce mateřské školy a zveřejněny na www stránkách mateřských škol.

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si lze vyzvednout:

osobně od 7.3. v  MŠ v kterýkoli pracovní den od 6.30 – do 16.00 hod.

dálkovým způsobem na webu: https://skolky.turnov.cz/cs/ms-zamecek/

Místo podání žádosti: Budova školy

Žádost se obvykle podává osobně, lze zaslat i datovou schránkou. Podání žádostí před zápisem do MŠ slouží k neoficiální informaci o předběžném odhadu počtu uchazečů. Tyto informace budou podávány pouze v 

 

Den otevřených dveří školy 18.4. 2022  8.30 – 11.00 a 14.30– 16.00 hod.

Z Á P I S:

 

Termín zápisu do mateřské školy: 02.05. 2023 od  10.00 do  16.00 hod.

Podání žádosti před termínem zápisu v žádném případě nenahrazuje zápis do MŠ! Veškeré žádosti budou zaregistrovány až v den zápisu dle ustanovení správního řádu. Obdržíte registrační kód, pod kterým bude Vaše žádost vyřizována. Termín, pro využití procesního práva vyjádřit se k podkladům správního řízení:  4.5.2022  14.00 – 15.30 hod.

Pro školní rok 2023/24 bude přijato přibližně 14 dětí. Z toho 3 děti do heterogenní třídy (3-6 let), 11dětí do homogenní třídy (3-4 r).

K zápisu je třeba se osobně s dítětem dostavit, nedohodne-li se zákonný zástupce s ředitelkou školy jinak.

V den zápisu předloží zákonný zástupce:

1) občanský průkaz se zápisem trvalého bydliště

2) originál rodného listu dítěte

3) řádně vyplněnou žádost (pokud nepředal MŠ již dříve) včetně potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování (je součástí žádosti nebo lze podat, jako samostatnou přílohu)

4) potvrzení trvalého bydliště dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště zákonného zástupce

V Turnově dne 2.4.2023 Mgr. Jana Dontová, ředitelka mateřské školy

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

Pořadí v jednotlivých kritériích je stanoveno sestupně na základě data narození dítěte

1. Dítě, které k 31.8.2023 dovrší věku 5 a více let s trvalým pobytem ze spádového obvodu  Města Turnova

2. Dítě, které k31.8.2023 dovrší věku 3 let s trvalým pobytem  za spádového obvodu  Města Turnova a jehož sourozenec se v uvedené mateřské škole již vzdělává

3. Dítě, které  k 31.8.2023 dovrší věku 3 let s trvalým pobytem  za spádového obvodu Města Turnova

4. Ostatní

O závažných výjimkách rozhoduje dle zákona č. 561/2004 Sb. ředitelka školy.

V Turnově dne 2.4.2023 Mgr. Jana Dontová, ředitelka mateřské školy


poznámka:

Školský obvod 1 tvoří celé území města Turnov, vyjma ulic a částí města: Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká (od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice Podháj), U Lomu, U Školy. Pro školský obvod 1 jsou určeny tyto mateřské školy:

  • Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
  • Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
  • Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
  • Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
  • Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
  • Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
  • Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 


Školský obvod 2 tvoří následující ulice a časti města: Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká (od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice Podháj), U Lomu, U Školy. Pro školský obvod 2 je určena tato mateřská škola:

  • Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

ve znění novely č. 20/2023 Sb.  

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) зі змінами внесеними поправкою

№ 20/2023 ЗБ.

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr Jana Dontová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 2.6.2023  8.00 – 12.00

Místo zápisu / Місце запису: Mš Turnov, Bezručova

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let.

У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку);

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let)).

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років).

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

V /м. …Turnově ………………………dne/дата……14.4.2023……………….

Mgr Jana Dontová

Ředitel mateřské školy/ Директор дитячого садка
Vytvořeno 28.2.2023 13:01:23 - aktualizováno 9.5.2023 14:34:31 | přečteno 3310x | jana.dontova
load