Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального з

Správní orgán:

Mateřská škola Turnov,Bezručova 590, příspěvková organizace

Ředitelka školy Mgr. Jana Dontová

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Zákonný zástupce dítěte:  Законний представник дитини

Jméno a příjmení: Ім’я та прізвище:

…………………………………………………………………………………………...

Місце постійного проживання / у іноземця місце проживання

Adresa:…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

Telefon, případně email (nepovinný údaj)/ Контактний телефон, E-mai (необов’язкові дані): ……………………………………………………………

Žádám o přijetí dítěte / Прошу зарахувати дитину:

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………………

Datum narození / Дата народження дитини: ………………………………………………

Bydliště:…………………………………………………………………………………………

od školního roku 2022/2023*/ навчального року 2022/2023

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné: Datum:

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини

 

…………………………………………………………………………………

                 

Příloha č.1. – Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu

Příloha č.2. – (pouze v případě žádosti do speciální třídy mateřské školy)

Doporučení k docházce do mateřské školy speciální (nesmí být starší 1. roku)

Všechny údaje jsou zpracovány v souladu s nařízením EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů v platném znění

Příloha (pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se začne vzdělávat):

Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Додаток (прим.: не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного навчального року, коли вона починає навчання):

Підтвердження педіатра про те, що дитині були зроблені всі призначені регулярні щеплення, має документ, що вона має імунітет до інфекції або не може вакцинуватися через наявність протипоказань (§ 50 Закону № 258/2000 Зб. «Про охорону здоров’я та внесення змін до деяких відповідних законів», з поправками і доповненнями)

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte:
1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy  
2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: a) b) c) d) se zohledněním potřeb dítěte na speciální výchovnou péči a režim (zdravotní postižení, chronické onemocnění, odchylky v psychomotorickém vývoji):
a) zdravotní  
b) tělesné  
c) smyslové  
d) jiné  
Jiná závažná sdělení o dítěti:  
3. Dítě je řádně očkováno:  
4. Bere pravidelně léky:  
5. Alergie:  
6. Dítě se může účastnit akcí školy:  
plavání  
saunování v infrasauně  
škola v přírodě  
návštěvy solné jeskyně  
   
Doporučuji  - Nedoporučuji přijetí dítěte do mateřské školy (nehodící se škrtněte)  
   
datum: razítko a podpis lékaře:  
         

Vytvořeno 13.5.2022 17:08:08 | přečteno 375x | jana.dontova
load