obnovení provozu mateřské školy

Provoz bude obnoven 18.5.2020 s časovým omezením 7,00 - 15,30 na dvě třídy! Čtěte dále opatření!

Dobrý den Vážení rodiče,
potvrzuji obnovení provozu 7.00 - 15.30h. mateřské školy  od pondělí 18.5.2020  za mimořádných opatření viz přílohy. Zároveň upozorňuji, že k dnešnímu dni i nadále můžete zůstat s dětmi doma a pobírat ošetřovné. 
Přesto doporučuji sledovat aktuality vládních nařízení, nemohu Vám podat jednoznačné informace, neboť otázka ošetřovného se ještě projednává.
Co se týče provozu školy, prosím, důkladně prostudujte přílohy. Pokud změníte názor na přihlášení dětí k docházce od 18.5., podejte nám prosím na e-mail zprávu. Předpokládáme, že do školky nastoupí ty děti, které jste e-meilem přihlásili. 
S pozdravem a přáním všeho dobrého za kolektiv Mš Jana Dontová, ředitelka

Přílohy

vzhledem k současné situaci, související s onemocněním Covid-19, si Vás dovolujeme upozornit na přísná mimořádná opatření provozu mateřské školy. Vycházíme ze speciálního pokynu ministerstva školství vydaného pro provoz mateřských škol.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • · Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
  • · Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

  • · Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
  • · Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
  • · Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Při prvním vstupu do mateřské školy

 Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte ani u osob žijících ve společné domácnosti (kašel, rýma, zvýšená teplota, …) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ. Bez podepsání tohoto prohlášení, nemůže dítě obnovit docházku do mateřské školy.

Čestné prohlášení zasíláme v příloze, prosíme o prostudování, a podepsané odevzdat první den vstupu do MŠ. Pokud někdo nemá možnost vytištění, formuláře budou připravené v MŠ v den otevření tj. 18.5.2020.

V případě rýmy, kašle, chrapotu a podobných příznaků není možno dítě do školky přijmout. Jsou-li příčinou alergické reakce, je bezpodmínečně nutné hned první den přinést doklad od lékaře o alergii a jejího projevu u dítěte 

Převlékání v šatnách a předávání dětí učitelkám

 V jednom časovém intervalu je povoleno převlékání pouze dvou dětí s doprovodem na jednu šatnu!  Převlékají-li se v šatně již dvě děti, vyčkejte před budovou Mš v dostatečných rozestupech.

Dítě u vstupu do třídy či na zahradě předá zákonný zástupce (nebo pověřená osoba) učitelce. Ta překontroluje zdravotní stav dítěte, a až po té, se smí doprovod dítěte vzdálit.

Organizace provozu

Provoz mateřské školy je časově omezen  7,00 – 15,30 a prostorově omezen na dvě třídy.

V daném časovém rozmezí budou fungovat obě třídy!

Děti budou rozděleny do dvou tříd podle věku. Sourozenci budou navštěvovat společnou třídu.

Další opatření

Z hygienických  důvodů:

 je zakázán volný pohyb v prostorách školy i tříd včetně školní zahrady

zákaz nošení hraček, včetně plyšových a jiných předmětů z domova do MŠ

při ranním pozdravu si s dětmi nebudeme podávat ruce

Informace

Pokud počasí dovolí, budou děti odděleně po třídách trávit čas na školní zahradě – doplňte dětem  vhodné oblečení i holínky.

Děti v prostorách MŠ nebudou nosit roušky.

Školné

Hradí pouze děti docházející do Mš a to 100,-Kč/týden. Při inkasu bude odečteno školné za příslušné březnové týdny, kdy provoz školy byl přerušen.

Předškoláci školné neplatí.


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka
...............................................................................................................................
datum narození ...............................................................................................................................
trvale bytem: …......................................................….......................................................................
1. P rohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s d oporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
V
Dne
…………………………
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
n
ebo
P
odpis zákonného zástupce nezletilého
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

 

Žádáme Vás, abyste tato pravidla a pokyny respektovali. Chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy. Děkujeme.


Vytvořeno 15.5.2020 11:29:59 - aktualizováno 15.5.2020 11:35:27 | přečteno 377x | jana.dontova
load