Kritéria pro přijetí a způsob přijímacího řízení, výsledky řízení

aktualizováno 20.5.2021

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021 – 2022

Pořadí Výsledky řízení Uchazeč  
1 přijat/a SA7NO  
2 přijat/a 70CM7  
3 přijat/a MLQFT  
4 přijat/a 9S7TT  
5 přijat/a P2VZO  
6 přijat/a 5SIBJ  
7 přijat/a 5LAIS  
8 přijat/a GQRS1  
9 přijat/a EM43E  
10 přijat/a WOTYR  
11 přijat/a 599T1  
12 přijat/a TTK0C  
13 přijat/a LEUPP  
14 přijat/a HTYAJ  
15 přijat/a 1IMBI  
16 přijat/a Y71QR  
17 přijat/a CJMAF  
18 nepřijat/a OVBGM  
19 nepřijat/a TTOH0  
20 nepřijat/a FI5RA  
21 nepřijat/a 0S92D  
22 nepřijat/a ZSWQ4  
23 nepřijat/a TJY38  
24 nepřijat/a LZ3ET přijat/a na jinou MŠ
25 nepřijat/a EU7HM přijat/a na jinou MŠ
26 nepřijat/a 5ZY2B přijat/a na jinou MŠ
27 nepřijat/a BV528 přijat/a na jinou MŠ
28 nepřijat/a TKPX8 přijat/a na jinou MŠ
29 nepřijat/a 790NT přijat/a na jinou MŠ
30 nepřijat/a GMT1V přijat/a na jinou MŠ
31 nepřijat/a AM2KX přijat/a na jinou MŠ
32 nepřijat/a FI8Z7 přijat/a na jinou MŠ
33 nepřijat/a R24DR přijat/a na jinou MŠ
34 nepřijat/a X4EMQ přijat/a na jinou MŠ
35 nepřijat/a SWQEF přijat/a na jinou MŠ

 

Mgr. Jana Dontová, ředitelka školy Datum zveřejnění: 20.5.2021
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

Pořadí v jednotlivých kritériích je stanoveno na základě data narození dítěte.

  1. Dítě, které k 31.8.2021 dovrší věku 5 a více let (poslední rok před nástupem do ZŠ) s trvalým pobytem ze spádového obvodu  Města Turnova
  2. Dítě, které k31.8.2021 dovrší věku 4 let s trvalým pobytem  za spádového obvodu  Města Turnova
  3. Dítě, které k31.8.2021 dovrší věku 3 let s trvalým pobytem  za spádového obvodu  Města Turnova a jehož sourozenec se v uvedené mateřské škole již vzdělává
  4. Dítě, které  k 31.8.2021 dovrší věku 3 let s trvalým pobytem  za spádového obvodu Města Turnova
  5. Ostatní

O závažných výjimkách rozhoduje dle zákona č. 561/2004 Sb. ředitelka školy.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A ZPŮSOB PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Město Turnov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Zápisy k předškolnímu vzdělávání probíhají formou podání písemné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pokud bude z epidemiologického hlediska situace v květnu příznivá, bude se  konat oficiální zápis  za osobní přítomnosti dětí a jejich rodin ve čtvrtek 6.5. 2021 v 10.00 – 16.00 hod.

Podat ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  lze do 16. 5. 2021, a to následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem na adresu: dontova.jana@centrum. cz s uznávaným elektronickým podpisem, nebo naskenovanou s podpisem, nebo po dohodě s ředitelkou dodatečně žádost zákonní zástupci podepíší
  3. poštou 
  4. osobním podáním do poštovní schránky školy
  5. na stránkách www.skolky.turnov.cz (záložka Zápisy – na stránce vlevo) najdete od 1. 4. 2021 i odkaz na online aplikaci pro předzápis dítěte do MŠ. Prostřednictvím systému vyplníte potřebné údaje o dítěti, následně si pak lze vygenerovat samotnou žádost a tu stačí pouze podepsat, přiložit přílohy - očkování, rodný list  a doručit jedním z výše uvedených způsobů do vybrané MŠ.

Přílohy přihlášky: doložení řádného očkování dítěte potvrzené lékařem, doložení rodného listu dítěte (lze odeslat prostou kopii dálkovým způsobem).

Pro konkrétní informace sledujte prosím webové stránky www.skolky.turnov.cz , informace jsou při změnách aktualizovány.

Připomínáme, že pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 věku pěti let, platí povinnost předškolního vzdělávání.

Posíláte-li Žádost na více školek, poznamenejte pořadí školek, které upřednostňujete.Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

v mateřské škole Turnov, Bezručova 590: 

 

Jméno a příjmení:

…………………………………………………………………………………………………...

Datum narození:

Den: Měsíc: Rok:

…………………………………………………………………………………………………..

Trvalé bydliště: Státní občanství:

…………………………………………………………………………………………………..

Údaje o zákonných zástupcích dítěte

 

Je-li dítě svěřeno do péče pouze jednomu zákonnému zástupci, uveďte na žádosti údaje pouze tohoto zástupce.

 

Titul, jméno a příjmení otce: Datum narození:

…………………………………………………………………………………………………..

Trvalé bydliště (není-li shodné s dítětem):

…………………………………………………………………………………………………...

Kontaktní telefon, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………...

Zaměstnavatel (nepovinný údaj):

Adresa, telefon: Profese:

…………………………………………………………………………………………………...

 Titul, jméno a příjmení matky: Datum narození:

…………………………………………………………………………………………………..

Trvalé bydliště (není-li shodné s dítětem):

…………………………………………………………………………………………………...

Kontaktní telefon, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………...

Zaměstnavatel (nepovinný údaj):

Adresa, telefon: Profese:

…………………………………………………………………………………………………

Adresa datové schránky zákonného zástupce dítěte (nepovinný údaj):

………………………………………………………………………………………………

Sourozenci (nepovinný údaj):

Jméno a příjmení: Datum narození:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

Prohlášení rodičů

 

Beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů, je žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání neplatná.

V……………………...dne……………..

…………………………………………..  …………………………………………

podpis zákonného zástupce (otec) podpis zákonného zástupce (matka)

 

 

Nedílnou součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a sdělení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dle ustanovení § 28, odst 2, písmena g, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základní, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání

 

 

 

Potvrzení lékaře:

Dítě je očkováno dle očkovacího kalendáře…………………………
Vytvořeno 10.4.2019 8:42:24 - aktualizováno 20.5.2021 13:48:49 | přečteno 1132x | jana.dontova
 
 
load