Informační memorandum

Mateřská škola Turnov Bezručova 590, příspěvková organizace

Informační memorandum – kategorie zpracovávaných osobních údajů

Mateřská škola provádí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Mateřská škola má za povinnost podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů zajistit, aby byly informace týkající se účelu zpracování, kategorií osobních údajů a subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání zveřejněny/zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách

Účel zpracování

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

POVINNOST SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA (uzavírání pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, zpracování platů, zdanění, odvody sociálního a zdravotního pojištění, roční zúčtování daně, ELDP, statistické účely, čerpání z FKSP, povinné preventivní lékařské prohlídky, evidence pracovních úrazů apod.) Upraveno následujícími zákony: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje
 • údaje o jiné osobě

Kategorie subjektu údajů

 • zaměstnanci

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení

Doba uchování

 • 45 let po ukončení pracovního poměru

 

EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů

 • uchazeč o zaměstnání

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů

 

 DOKUMENTACE DĚTÍ

 • žádosti o přijetí
 • evidenční  listy
 • údaje o dětech z pedagogicko-psychologické poradny, SPC, lékařské posudky
 • školní matrika vedená na základě § 28, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje
 • zvláštní kategorie osobních údajů
 • popisné údaje  o jiné osobě

Kategorie subjektu údajů

 • děti mateřské školy

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů
 • Ústav pro informace ve vzdělávání
 • Správa sociálního zabezpečení

Doba uchování

 • školní matrika - 45 let 
 • osobní spisy žáků - 20 let 
 • třídní knihy - 10 let 
 • kniha úrazů – 5 let 
 • záznamy o úrazu – 10 let 

KNIHA ÚRAZŮ A ZÁZNAMY O ÚRAZU

Mateřská škola se řídí zákony:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Kategorie osobních údajů

 • identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů

 • děti
 • zaměstnanci

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů, rodiče - zákonní zástupci žáků
 • stanovené orgány a instituce (dle okolností - Policie ČR, pojišťovna, zřizovatel školy, zdravotní pojišťovna, inspektorát České školní inspekce, oblastní inspektorát práce)

Doba uchování

 • Kniha úrazů - 5 let
 • Záznamy o úrazu - 10 let

PROJEKTY

Evidence členů realizačních týmů a podpořených osob v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013

Kategorie osobních údajů

 • dle nastavení povinných monitorovacích indikátorů řídícím orgánem

Kategorie subjektu údajů

 • zaměstnanci, podpořené osoby

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů, řídící orgán projektu

Doba uchování

 • dle požadavků řídícího orgánu

 

EVIDENCE STRÁVNÍKŮ JÍDELNY

Evidence se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů

 • Děti, žáci a zaměstnanci

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů

Doba uchování

 • 1 rok po skončení školního roku

 

Pověřenec: Ing. Roman Šmíd, MBA

 

V Turnově  dne 22.5.2018 Jana Dontová

Ředitelka mateřské školy


Vytvořeno 22.1.2019 9:33:25 - aktualizováno 13.5.2019 14:52:10 | přečteno 1128x | Richard Mochal
load