Kritéria pro přijetí

ms vysinka

Stanovení podmínek pro podávání žádostí 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává MŠ Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií:

  1. Děti s povinným předškolním vzděláváním s místem trvalého pobytu ze spádového školského obvodu stanoveného zřizovatelem.
  2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2023 věku 4 let s místem trvalého pobytu ze spádového školského obvodu stanoveného zřizovatelem.
  3. Děti, které dovrší k 31. 8. 2023 věku 3 let s místem trvalého pobytu ze spádového školského obvodu stanoveného zřizovatelem sestupně podle data narození.
  4. Sourozenec již přijetého dítěte s předností staršího dítěte.

Děti mladší 3 let nemají na přijetí do MŠ právní nárok.

Místo podání žádosti: budova Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, kancelář ředitelky školy.

Termín: 2. 5. 2023, 9:00 – 15:00 hodin, před tímto termínem nelze žádosti přijímat.

Formulář žádosti o přijetí dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v  DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  12. 4. 2023 od 9:30 do 11:00 hodin.

Při podávání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte občanský průkaz, originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování (k tomuto účelu poslouží i vyjádření lékaře v Žádosti o přijetí…), potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště zákonného zástupce.

Při rozhodování o přijetí bude postupováno v souladu se zákonem 500/2004 Sb. (Správní řád) podle výše uvedených kritérií. Podle předběžného odhadu bude možné pro školní rok 2023/2024 přijmout (podle počtu odkladů školní docházky) 14 dětí do plné kapacity MŠ.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách MŠ a to po dobu 15 dnů.

Zákonní zástupci si přijdou Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí vyzvednout osobně dne 7. 6. 2023 od 10:00 do 15:00 hod..

Nahlédnutí do spisu bude možné 7. 6. 2023 od 10:00 do 15:00 hod..

O výjimkách rozhoduje dle zákona 561/2004 Sb. ředitelka školy.


Formulář pro přijetí: ikona souboruzadost_o_prijeti_ditete_k_predskolnimu_vzdelavani.pdf


Zvláštní zápis se koná 2. 6. 2023 v době od 8:00 do 12:00 hod.

Zvláštní zápis je výhradně určen pro děti:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR,
  • který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou

a přihlášku pro UK jako přílohu k tisku.

ikona souboruprihlaska_do_ms_uk_1_ (1).docx  

Vytvořeno 20.4.2017 11:12:50 - aktualizováno 4.4.2023 10:56:00 | přečteno 3228x | dana.musilkova
load