Kritéria pro přijetí

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává MŠ Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií:

  1. Děti s povinným předškolním vzděláváním s místem trvalého pobytu ze spádového školského obvodu stanoveného zřizovatelem.

  2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 věku 4 let s místem trvalého pobytu ze spádového školského obvodu stanoveného zřizovatelem.

  3. Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 věku 3 let s místem trvalého pobytu ze spádového školského obvodu stanoveného zřizovatelem sestupně podle data narození.

  4. Sourozenec již přijetého dítěte s předností staršího dítěte.

  5. Ostatní děti podle věku sestupně podle data narození.

Místo podání žádosti: budova Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, kancelář ředitelky školy.

Termín: 4. 5. 2022, 8:00 – 15:00 hodin, před tímto termínem nelze žádosti přijímat.

Formulář žádosti o přijetí dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v  DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  7. 4. 2022 od 9:30 do 11:00 hodin.

Při podávání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte občanský průkaz, originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování (k tomuto účelu poslouží i vyjádření lékaře v Žádosti o přijetí…), potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště zákonného zástupce.

Při rozhodování o přijetí bude postupováno v souladu se zákonem 500/2004 Sb. (Správní řád) podle výše uvedených kritérií. Podle předběžného odhadu bude možné pro školní rok 2021/2022 přijmout (podle počtu odkladů školní docházky) 9 dětí do plné kapacity MŠ.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách MŠ a to po dobu 15 dnů.

Zákonní zástupci si přijdou Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí vyzvednout osobně dne 2. 6. 2022 od 10:00 do 15:00 hod..

Nahlédnutí do spisu bude možné 2. 6. 2022 od 10:00 do 15:00 hod..

O výjimkách rozhoduje dle zákona 561/2004 Sb. ředitelka školy.


Formulář pro přijetí:

ikona souboru2022_Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf

Vytvořeno 20.4.2017 11:12:50 - aktualizováno 19.4.2022 17:36:27 | přečteno 2799x | dana.musilkova
 
 
load