Vnitřní řád ŠJ (budova Kosmonautů 1641)

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Adresa: Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, přísp. org.

Telefon: 481 322 611, 731 074 036

E-mail: ms.sj.kosmonautu.turnov@cmail.cz

Vedoucí ŠJ: Sojková Stanislava

Číslo účtu: 3370902339/0800

1/ Zásady provozu

Provoz se řídí vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Je vyvěšen v jednotlivých odděleních a na internetových stránkách (www.skolky.turnov.cz).

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny na vyžádání.

2/ Nároky dětí v MŠ při školním stravování

Dítě v mateřské škole má právo odebrat

a) oběd, jedno předcházející doplňkové jídlo (přesnídávka) a jedno navazující doplňkové jídlo (odpolední svačina), je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem

b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo (přesnídávka), nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo (odpolední svačina) je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem. Děti mají nárok na zabezpečení pitného režimu v průběhu pobytu v mateřské škole. V příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, je finanční normativ ve výši 3 – 5 Kč (tento normativ je započítán v celkové částce za stravné).

3/ Nároky žáků ZŠS při školním stravování

Žák Základní školy speciální má právo odebrat oběd (přesnídávka a odpolední svačina je nad rámec školního stravování)

4/ Přihláška ke stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Zákonný zástupce vyplní

PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ, která je závazná a je podkladem ke stanovení výše stravného. Veškeré změny ohledně stravování nahlásit vedoucí ŠJ.

5/ Odhlašování dětí

- pevná linka, mobilní telefon

- osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny

- ms.sj.kosmonautu.turnov@cmail.cz

Odhlašovat lze děti od 5.30 hodin do 7.00 hodin ráno na stávající den!!!!! (platí od 1. září do 30. června, provoz o hlavních prázdninách se nahlašuje individuálně).

První den neplánované nepřítomnosti strávníka (počátek nemoci) v mateřské škole se považuje za pobyt v mateřské škole. Tento první den si mohou rodiče odebrat pro dítě oběd  do přinesených, čistě vymytých nádob (ne skleněných!!!) v kuchyni ŠJ od 11.00 do 11.30 hodin. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován a po 11.30 hodin je přidán  ke stravě pro děti MŠS a ZŠS.

6/ Provoz ŠJ

Výdejní doba stravy pro děti MŠS a ZŠS

Přesnídávka od 8.30 hodin, oběd od 11.30 hodin, odpolední svačina od 13.30 hodin.

Pokud je třeba dítě vyzvednout před obědem (lékařská prohlídka, zubař,…) a tato skutečnost je nahlášena vedoucí ŠJ, lze stravu vydat do přineseného jídlonosiče dle dohody v kuchyni. Pokud má dítě nahlášenou pravidelnou odpolední svačinu a jde domů po obědě, odpolední svačina není nahrazena finančně ani hmotně. Změnu pravidelné odpolední svačiny lze provést u vedoucí v kanceláři ŠJ.  

7 /Rozdělení strávníků do věkových skupin (vyhláška 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 2)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují  věku podle skupin 1-4.

1. skupina -  strávníci 3 - 6 let

2. skupina - strávníci 7 - 10 let

3. skupina - strávníci 11 - 14 let

4. skupina – strávníci 15 a více

8/ Výše a platba stravného

Platba za školní stravování, kterou hradí rodiče dětí, se rovná ceně potravin. Mzdové náklady hradí krajský úřad a režijní náklady hradí provozovatel.

Strávníci 3 – 6 let (MŠ, MŠS)

přesnídávka 8 Kč, oběd 20 Kč, svačina 7 Kč

Strávníci 7 – 10 let (MŠ, MŠS)

přesnídávka 9 Kč, oběd 22 Kč, svačina 7 Kč

Žáci ZŠS odbeírající stravu (přesnídávka, svačina) nad rámec školního stravování hradí mzdové a provozní náklady (režie) v plné výši.

Strávníci 7 – 10 let (ZŠS)

přesnídávka 9+8 Kč (režie), oběd 22 Kč, svačina 7+6 Kč (režie)

Strávníci 11 – 14 let (ZŠS)

přesnídávka 11+8 Kč (režie), oběd 25 Kč

Strávníci 15 let a více (ZŠS)

přesnídávka 11+8 Kč (režie), oběd 26 Kč

Platba za odebranou stravu se vybírá zpětně inkasní platbou do 10. dne v měsíci na účet číslo 3370902339/0800, hotovostní platby u vedoucí v kanceláři ŠJ do 15. dne v měsíci. V případě neuhrazení plateb bude postupováno dle Školního řádu. Přehled plateb je vyvěšen začátkem měsíce v jednotlivých odděleních na nástěnce.

Školní jídelna nemá povinnost zajišťovat dietní stravování.

Platnost od 1. září 2019

 
Vytvořeno 8.9.2016 10:23:41 - aktualizováno 24.10.2019 10:02:36 | přečteno 973x | stanislava.sojkova
 
 
load