Vnitřní řád ŠJ (budova Kosmonautů 1640)

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY (strávníci se sídlem Kosmonautů 1640)

Adresa : Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, přísp. org.

Telefon: 481 322 611, 731 074 036

E-mail: ms.sj.kosmonautu.turnov@cmail.cz

Vedoucí ŠJ: Sojková Stanislava

Číslo účtu: 3370902339/0800

1/ Zásady provozu

Provoz  se řídí vyhláškou  Ministerstava školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Na každý týden je vyvěšen v prosklené vitríně u vstupních dveří do mateřské školy a na internetových stránkách (www.skolky.turnov.cz).

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

2/ Nároky dětí v MŠ při školním stravování

Dítě v mateřské škole má právo odebrat

a) oběd, jedno předcházející doplňkové jídlo (přesnídávka) a jedno navazující doplňkové jídlo (odpolední svačina), je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem

b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo (přesnídávka), nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo (odpolední svačina) je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem. Děti mají nárok na zabezpečení pitného režimu v průběhu  pobytu v mateřské škole. V příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, je  finanční normativ ve výši 3 – 5 Kč (tento normativ je započítán v celkové částce za stravné).

3/ Přihláška ke stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví  ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Zákonný zástupce vyplní

PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ, která je závazná a je podkladem ke stanovení výše stravného. Veškeré změny ohledně stravování nahlásit vedoucí ŠJ.

4/ Odhlašování dětí

- do sešitu na zápis nepřítomnosti (umístěn na chodbě u šaten dětí)

- telefonické odhlašování, SMS zpráva

- osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny (dveře naproti vchodu do mateřské školy)

- ms.sj.kosmonautu.turnov@cmail.cz, elektronický systém Správa MŠ

Odhlašovat lze děti od 5.30 hodin do 7.00 hodin ráno na stávající den!!!!! (platí od 1. září do 30. června, provoz o hlavních prázdninách se nahlašuje individuálně).

První den neplánované nepřítomnosti strávníka (počátek nemoci) v mateřské škole se považuje za pobyt v mateřské škole. Tento první den si mohou rodiče odebrat pro dítě oběd  do přinesených, čistě vymytých nádob (ne skleněných !!!) v kuchyni ŠJ od 11.00 do 11.30 hodin. Neodhlášený a neodebraný oběd  je strávníkovi účtován a po 11.30 hodin je přidán  ke stravě pro děti MŠ.

5/ Provoz ŠJ

Výdejní doba stravy pro děti mateřské školy.

Přesnídávka  9 hodin, oběd 11.45 hodin, odpolední svačina 14.15 hodin.

Všechny děti se stravují za dozoru pedagogických pracovníků ve třídách.

Pokud je třeba dítě vyzvednout  před obědem (lékařská prohlídka, zubař,…) a tato skutečnost je nahlášena vedoucí ŠJ, lze stravu vydat do přineseného jídlonosiče dle dohody v kuchyni. Pokud má dítě nahlášenou pravidelnou odpolední svačinu a jde domů po obědě, odpolední svačina není nahrazena finančně ani hmotně. Změnu pravidelné odpolední svačiny lze provést u vedoucí v kanceláři ŠJ.  

6 /Rozdělení strávníků do věkových skupin (vyhláška 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č.2)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. září – 31. srpna), ve kterém dosahují  věku podle skupin 1-2.

1. skupina -  strávníci 3 - 6 let

2. skupina - strávníci 7 - 10 let

7/ Výše a platba stravného

Platba za školní stravování, kterou hradí rodiče dětí, se rovná ceně potravin. Mzdové náklady hradí krajský úřad a režijní náklady hradí provozovatel.

Strávníci 3 – 6 let (přesnídávka 10 Kč, oběd 23 Kč, svačina 10 Kč)

Strávníci 7 – 10 let (přesnídávka 11 Kč, oběd 25 Kč, svačina 10 Kč)

Platba za odebranou stravu se vybírá zpětně inkasní platbou do 10 dne v měsíci na účet číslo 165405997/0600, hotovostní platby u vedoucí v kanceláři ŠJ do 15 dne v měsíci V případě neuhrazení plateb bude postupováno dle Školního řádu. Přehled plateb je vyvěšen začátkem měsíce v jednotlivých šatnách na nástěnce.

Školní jídelna nemá povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování.

Platnost od 1. 9. 2023

Vytvořeno 29.10.2015 10:51:12 - aktualizováno 5.9.2023 9:54:22 | přečteno 1124x | stanislava.sojkova
load