Kritéria pro přijetí

mš sluníčko

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Místo, termín a doba Zápisu pro následující školní rok 2023/2024 je stanoven na

2. května 2023 od 10:00 do 16:00 hodin.

Žádosti o přijetí je možné dodat před tímto termínem nejdříve od 1. 4. 2023

Od 3. 4. 2023 pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronický předzápis. 

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/turnov-slunicko

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

V systému můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.


Kritéria pro přijímání do mateřské školy Sluníčko:

  • Při přijímání dětí do běžných tříd MŠ vychází ředitelka školy z následujících kritérií:

  • děti s místem pobytu ve školském obvodu č.1 spádové mateřské školy (Turnov mimo Mašov) sestupně dle data narození starší 3 let k 1. 9. daného aktuálního roku (v roce 2023 jsou to děti narozené do 31.8.2020)

  • ostatní děti sestupně podle data narození do naplnění kapacity (při přijímání dětí mladších 3 let k 1. 9. daného aktuálního roku jsou přednostně přijímány děti, které docházejí do miniškolky Sluníčko nebo jsou klienty denního stacionáře Sluníčko)

  • Při přijímání do speciálních tříd MŠ vychází ředitelka školy z následujících kritérií a součtu celkového uvedeného bodového ohodnocení.

kritérium

upřesnění

bodové ohodnocení

speciální vzdělávací potřeby

autismus, smyslové či tělesné postižení

3

mentální postižení

2

těžká vada řeči

2

poruchy chování

1

trvalé bydliště

Turnov

5

ORP Turnov

4

Okres Semily

2

Liberecký kraj

1

Po zápisu bude určen pořadník dětí podle výše uvedených kritérií a jejich bodového ohodnocení.

Děti budou v pořadníku vedeny pod předem přidělenými čísly, které obdrží v době zápisu do MŠ.

Celkový maximální počet přijímaných dětí pro školní rok 2023/2024 je 24.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:

  1. potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo má kontraindikaci
  2. v případě žádosti o přijetí do speciální třídy MŠ doporučení SPC/PPP o vhodnosti vřazení do mateřské školy speciální (nesmí být starší 1 roku).

 

Den otevřených dveří = Miniškolky každé liché úterý od 16:00 do 18:00 hod.

 

Při rozhodování o přijetí bude postupováno v souladu se Zákonem 500/2004 Sb. (Správní řád)

podle kritérií MŠ a ZŠ Sluníčko a je možné pouze do naplnění kapacity dané platnými legislativními předpisy.

 

Dne 3. května 2023 v době od 12:00 do 16:00 je možné se vyjádřit k podkladům výběrového řízení.

Je to poslední termín pro osobní doručení všech potřebných dokumentů pro přijímací řízení.

5. května 2023 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy a úřední desce školy.

Počet přijímaných dětí může být dodatečně zvýšen (odhlášení již přijatých dětí, žádajících odklad školní docházky do základní školy,

přestup doposud docházejících dětí do jiné mateřské školy, ukončení vzdělávání na základě individuálních žádostí apod.)

 

Zákonní zástupci, jejichž dítě nemohlo být do MŠ přijato, obdrží rozhodnutí poštou.

 

V Turnově dne 20. 2. 2023 Dagmar Rakoušová, ředitelka školy


ikona souboruPřihláška do MŠ

ikona souboruVyjádření lékaře


Zvláštní zápis se koná 2. 6. 2023 v době od 8:00 do 12:00 hod.

Zvláštní zápis je výhradně určen pro děti:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR,
  • který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou


ikona souboruŽádost o přijetí CZ/UA

Vytvořeno 8.9.2015 8:34:46 - aktualizováno 2.5.2023 8:34:55 | přečteno 3051x | dagmar.rakousova
load