Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád je stanoven na základě:

 • školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 •  vyhlášky ministerstva školství č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhlášky ministerstva financí č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí mateřské školy a zaměstnanců školských zařízení.

Organizace provozu stravování

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Dětí MŠ 

 • zákonný zástupce dětí MŠ vyplní Přihlášku ke stravování a odevzdá ji v kanceláři školní jídelny
 • odevzdáním přihlášky je dítě MŠ přihlášen od prvního dne po celou dobu školní docházky
 • jakákoliv změna ( ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dní ) je třeba hlásit vedoucí školní jídelny

Zaměstnanci MŠ

 • zaměstnanci se přihlásí v kanceláři školní jídelny
 • přihlášení platí na dny školního vyučování, o prázdninách a ředitelském dni si obědy zaměstnanci přihlašují individuálně 
 • nárok na oběd za sníženou cenu mají pokud odpracují min. 3 hod/den

ODHLAŠOVÁNÍ

Dětí MŠ 

 • odhlašování se provádí telefonicky - 481 322 868, osobně nebo na e-mailovou adresu sjmsmasov@seznam.cz den předem do 14:00 hodin, ve vyjimečných případech ( náhlé onemocnění ) ráno do 7:30hodin
 • v případě nemoci si v první den nemoci mohou rodiče vyzvednout oběd a odnést v jídlonosičích, další dny je třeba stravu odhlásit
 • za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada

Zaměstnanců MŠ

 • telefonicky, osobně nebo e-mailem
 • v případě nemoci, dovolené, služební cesty ( při současném čerpání stravného na cestovním příkazu ) nemá zaměstnanec nárok na oběd za finanční normativ - tj. sníženou cenu oběda

DOBA VÝDEJE POKRMŮ

 přesnídávka MŠ    8:45 hod. - 9:00 hod.
 oběd MŠ 11:30 hod. - 12:30 hod.
 odpolední svačina MŠ 14:15 hod. - 14:45 hod.
 oběd zaměstnanci MŠ 11:40 hod. - 12:30 hod.
 

 CENY STRAVNÉHO

Strávníci jsou děleni podle věkových skupin - vyhláška č. 107/2005 Sb.

cena stravného od 1. 11. 2022

pokud během roku dojde ke zdražování surovin (potravin) vyhrazuje si MŠ právo na zvýšení ceny stravného

celodenní strava se skládá z dopolední přesnídávky, oběda, odpolední svačiny a pitného režimu

 přesnídávka MŠ   10,-Kč    (nad 6 let  11,-Kč) 
 oběd děti MŠ   29,- Kč   (nad 6 let 32,-Kč)
odpolední svačinaMŠ     9,-Kč    (nad 6 let 10,-Kč)
 oběd zaměstnanci MŠ   35,- Kč   ( fin .normativ)
 
 

ZPŮSOB  PLACENÍ STRAVNÉHO

 • děti MŠ bezhotovostně - souhlas k inkasu, č. účtu 19-1263749309/0800 vždy do 15. dne v měsíci, variabilní symbol je číslo strávníka
 • částka = stravovací zvyklosti x počet dnů v příslušném měsíci (odhlášené obědy jsou odečteny)
 • platba za stravné se vybírá současně s platbou za školné
 • zaměstnanci MŠ srážkou ze mzdy na účet MŠ

TERMÍN PLACENÍ STRAVNÉHO

 • DO 15.DNE NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE
 • odhlášené obědy jsou odečteny
 • v případě nezaplacení stravného nebude mít strávník stravu

 VLASTNÍ ORGANIZACE PROVOZU

 • děti MŠ přicházejí do školní jídelny na všechny výdeje pokrmů za doprovodu pedagogických pracovnic k prostřeným stolům
 • menším dětem druhé jídlo roznáší pedagogická pracovnice, starší děti si pro druhé jídlo chodí samy
 • Všichni strávníci mají možnost si přidat stravu - polévku, přílohu, omáčku.

VŠEOBECNÉ INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU

 • jídelní lístek je vyvěšen na týden na nástěnce vedle vchodu do školní jídelny a na webu MŠ
 • je zakázáno odnášení kuchyňského nádobí mimo prostor školní jídelny
 • strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, pedagogickým dozorem a vedoucí kuchařky
 • mimořádný úklid jídelny během výdejní doby ( rozbité nádobí, rozlitý čaj apod. ) zajišťuje školnice
 • čistotu stolů během výdejní doby zajišťuje školnice
 • úraz, nevolnost apod. hlásí pedagogický dozor ředitelce mateřské školy
 • jakékoliv připomínky k provozu školní jídelny, složení jídelníčku, stravě hlásí všichni vedoucí školní jídelny

VÝDEJ OBĚDŮ MIMO ŠKOLNÍ JÍDELNU

Děti MŠ  mají nárok na výdej oběda v první den nemoci pouze do hygienicky čistých jídlonosičů. Je zakázáno vydávat oběd do skleněných a jiných nevhodných nádob.

V Turnově - Mašově, dne 1.11. 2022

Nejedlová Věra - ředitelka MŠ

Hradilová Ivana - vedoucí školní jídelny

Vytvořeno 8.9.2015 12:54:30 - aktualizováno 27.10.2022 13:16:32 | přečteno 1504x | Richard Mochal
load