Přijímací řízení do mateřské školy na školní rok 2019/2020

mš mašov

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá na základě zákona č.561/2004 Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a

zákona č.500/2004 Sb. Správní řád v platném znění.

TERMÍN PRO VYZVEDNUTÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ:

Od 9. dubna při dnu otevřených dveří do 2. května 2019

Zápis - TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

V úterý 14. května od 10:00 hodin do 16:00 hodin  předloží zákonný zástupce

- řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně lékařského potvrzení

- občanský průkaz

- originál rodného listu dítěte

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

- předškolní věk (poslední rok před nástupem do ZŠ) ze školského obvodu 2, který tvoří

následující ulice a části města: Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu,

Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká (od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova

na Modřišice, Podháj), U Školy

- trvalý pobyt ze školského obvodu 2, dítě, které dovrší k 31. 8. 2019 čtyři roky

- trvalý pobyt ze školského obvodu 2, dítě, které dovrší k 31. 8. 2019 tři roky

- dítě, které dovrší do 31. 12. 2019 tři roky a z hlediska tohoto kritéria budou přijaty

děti od věkově nejstarších

- trvalý pobyt v obcích, které nemají mateřskou školu(Kacanovy, Modřišice)

ROZHODNUTÍ:

a) rozhodnutí o přijetí

se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným číslem, na veřejně přístupném místě,

tj. na nástěnce v mateřské škole, na úřední desce před mateřskou školou, na webových stránkách

mateřské školy a to po dobu 15 dnů.

b) rozhodnutí o nepřijetí

k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno doporučeným

dopisem do 14. 6. 2019.

Nahlédnutí do spisu bude možné dne 30. května od 10:00 hodin do 16:00 hodin.

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou dne 30. května od 10:00 hodin do 16:00 hodin

důležité dokumenty: Evidenční list, Předávání dítěte mezi zákonnými zástupci

a pedagogickými pracovníky, Dotazník, Přihlášku ke stravování....

Nejedlová Věra

Ředitelka mateřské školy


Vytvořeno 15.4.2019 14:15:21 | přečteno 505x | vera.nejedlova
load