Zápis do MŠ

STANOVENÍ PODMÍNEK  PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ  DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ  A  STANOVENÍ  PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost  vykonává Mateřská škola Turnov, Alešova 1140,příspěvková organizace ,po dohodě se zřizovatelem Město Turnov a v souladu s § 34 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ( školský zákon) stanoví následující  upřesnění  pro podání  žádostí  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017:

Místo podání žádosti : budova MŠ Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace

Termín přijímání žádostí: 18.5.2016 , od 10:00 – 16:00 hodin

Formulář žádosti si lze vyzvednout u ředitelky Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, v den otevřených dveří dne 26.4.2016 , od 9:30 – 11:00 a od 15:00 – 16:00 hodin

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte občanský průkaz, originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování (k tomuto účelu poslouží i vyjádření lékaře v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání).

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017  jsou zveřejněny na www stránkách mateřských škol.

K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti zpravidla s trvalým bydlištěm v obci Turnov na základě těchto kritérií: 

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně  přijímají děti  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v Turnově.
  1. Sourozenci již přijatých dětí, kteří  dovrší  k 31.8. 2016 věku 3 let.
  1. Do MŠ lze přihlásit dítě ,které ke dni 31.8.2016 dovrší věku 3 let. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.
  1. Ostatní děti dle věku.

Rozhodnutí:

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání  se oznamují zveřejněním  seznamu dětí, pod přiděleným číslem, na veřejně přístupném místě tj. na veřejné desce před MŠ a na nástěnce v MŠ a to po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům  dítěte doručeno doporučeným dopisem do 20.6.2016.

V Turnově dne : 1.1.2016

Dovolilová Naděžda

ředitelka mateřské školy 

Vytvořeno 14.4.2016 10:13:39 | přečteno 1199x | nada.dovolilova
load