Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023

 Č.j.:  38 /2022 Vyřizuje :  Dovolilová Naděžda, tel.: 481 322 704

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34 ods. 3.4, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, Alešova 1140, 511 01 Turnov s termínem nástupu k 1.9.2022 tyto děti:

 

Dítě – registrační číslo:

Výsledek řízení

1/22

přijat(a)

2/22

přijat(a)

4/22

přijat(a)

7/22

přijat(a)

8/22

přijat(a)

10/22

přijat(a)

11/22

přijat(a)

12/22

přijat(a)

15/22

přijat(a)

18/22

přijat(a)

19/22

přijat(a)

25/22

přijat(a)

28/22

přijat(a)

29/22

přijat(a)

31/22

přijat(a)

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu rodičů, přihlášením dítěte k předškolnímu vzdělávání na naší mateřské škole. Po zvážení skutečností zjištěných při přihlášení dětí  k předškolnímu vzdělávání  jsem rozhodla o přijetí do MŠ.

 

Zákonní zástupci mají možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí dne 17.5.2022 od 10 do 15 hodin v MŠ Alešova.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictví  MŠ Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace,  Alešova 1140, 511 01 Turnov ke Krajskému úřadu – Libereckého  kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění.

 

V případě nedodání všech povinných příloh bude rozhodnutí o přijetí stornováno.

 

Datum zveřejnění: 17.5.2022

 

Dovolilová Naděžda

ředitelka mateřské školy

 

Vyvěšeno : 17.5.2022 Sejmuto : 1.6.2022

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na úvodní schůzku dne 14.6.2022 od 15 hodin, kde Vám budou předány  informace o úhradách školného a stravného, seznámíte se s režimem dne a školním řádem MŠ.

Součástí této schůzky bude i přednáška paní Mgr. J. Leitnerové z Pedagagicko – psychologické poradny, jak připravit dítě na vstup do MŠ.

 

 

Těšíme se na Vaší účast

 


Vytvořeno 17.5.2022 17:38:41 | přečteno 300x | nada.dovolilova
load