Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 / 2021


Č.j.: 23/2020 Vyřizuje : Dovolilová Naděžda, tel.: 481 322 704

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34 ods. 3.4, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, Alešova 1140, 511 01 Turnov s termínem nástupu k 1.9.2020 tyto děti:


Dítě

Výsledek řízení

01

přijat(a)

04

přijat(a)

05

přijat(a)

08

přijat(a)

09

přijat(a)

10

přijat(a)

11

přijat(a)

12

přijat(a)

14

přijat(a)

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu rodičů, přihlášením dítěte k předškolnímu vzdělávání na naší mateřské škole. Po zvážení skutečností zjištěných při přihlášení dětí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí do MŠ.

Zákonní zástupci mají možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí dne 2.6.2020 do 12 hodin v MŠ Alešova.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictví MŠ Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, Alešova 1140, 511 01 Turnov ke Krajskému úřadu – Libereckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Pokud jste nedodali platné vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte s potvrzením , že je dítě řádně očkováno, učiňte tek neprodleně - nejpozději do 2.6.2020.

V případě nedodání všech povinných příloh bude rozhodnutí o přijetí stornováno.

Datum zveřejnění: 22.5.2020

Dovolilová Naděžda

ředitelka mateřské školy

Vyvěšeno : 22.5.2020 Sejmuto : 26.6.2020

Vážení rodiče,

zveme Vás na úvodní schůzku dne 9.7.2020 od 15 hodin, kde Vám budou předány informace o úhradách školného a stravného, seznámíte se s režimem dne a školním řádem MŠ.

Součástí této schůzky bude i přednáška paní Mgr. J. Leitnerové z Pedagagicko – psychologické poradny, jak připravit dítě na vstup do MŠ.

Den otevřených dveří pro Vaše děti je 11.8.2020, kde se děti seznámí s prostory MŠ.


Těšíme se na Vaší účastVytvořeno 21.5.2020 19:51:04 | přečteno 283x | nada.dovolilova
load