Otevření MŠ

Otevření MŠ

Vážení rodiče,

MŠ se od 18.5.2020 opět otevře se zvýšeným hygienickým opatřením.

Provoz bude od 6:30 – 16:00 hodin.

  • Příchod do MŠ  od 6: 30 – 8:00 hodin, v 8:00 hodin začíná desinfekce šatny, pozdější vstup není možný

  • Děti se rozchází do 16:00 hodin, opět se desinfikuje ( didaktické pomůcky, šatna,..)

  • Nebo od 12:00 – 12:30 hodin

Děti musí mít do MŠ min. 1 -2 roušky v igelitovém podepsaném sáčku pro případný výskyt podezření na onemocnění .

Zároveň apelujeme na všechny rodiče, aby pečlivě zvážili docházku svých dětí a využívali ji v nezbytně nutných případech, kdy musí být na svých pracovištích.

Před nástupem do MŠ je povinné vyplnění ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O  NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ , které je v příloze.

Bez odevzdání tohoto prohlášení nebude možný vstup do školky.

Pokyny  MŠMT , které je nutné dodržovat při otevření MŠ.

CESTA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

• Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

PŘÍCHOD K MATEŘSKÉ ŠKOLE A POHYB PŘED MATEŘSKU ŠKOLOU

• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V PROSTORÁCH ŠKOLY

Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ, proto tímto prosíme rodiče, aby s tím počítali a své dítě vhodně oblékli (na delší pobyt na zahradě školy).

• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

  • Rodiče mají zákaz vstupu do tříd.

VE TŘÍDĚ

• Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

PROSÍME RODIČE, ABY DOHLÉDLI NA SPRÁVNÉ MYTÍ RUKOU SVÉHO DÍTĚTE a to vždy před vstupem do třídy.

 

Z hygienických důvodů také zakazujeme nošení vlastních hraček domova - prosíme o dodržování tohoto pravidla.

Před vstupem do třídy se bude provádět tzv. RANNÍ FILTR - bude se zjišťovat zdravotní stav dítěte (jestli nemá teplotu, rýmu, kašel atd.). Pokud bude dítě vykazovat známky jakékoli nemoci, nemůže být do kolektivu přijato.

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY - Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

• Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

b) ikona souborupísemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 


Vytvořeno 7.5.2020 15:50:48 | přečteno 436x | nada.dovolilova
load