Kritéria pro přijetí

STANOVENÍ PODMÍNEK  PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ  DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ  A  STANOVENÍ  PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost  vykonává Mateřská škola Turnov, Alešova 1140,příspěvková organizace ,po dohodě se zřizovatelem Město Turnov a v souladu s § 34 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ( školský zákon) stanoví následující  upřesnění  pro podání  žádostí  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Místo podání žádosti : budova MŠ Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace

Termín přijímání žádostí: 6.5.2021 , od 10:00 – 16:00 hodin

Formulář žádosti si lze vyzvednout u ředitelky Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, v den otevřených dveří dne 22.4.2021 , od 8:30 – 11:30 hodin.

Neumožní- li to protiepidemiologická opatření, prosíme všechny zájemce, aby předem oznámili mateřské škole svoji účast z důvodu zajištění hygienických opatření, oznámení nám sdělte telefonicky 481 322 704, nebo e-mailem: drevenka2@seznam.cz.

V oznámení nám sdělte jméno, termín, čas a počet osob.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte :

  • občanský průkaz se zápisem trvalého bydliště
  • originál rodného listu dítěte
  • potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování (k tomuto účelu poslouží i vyjádření lékaře v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání)
  • potvrzení trvalého bydliště dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště zákonného zástupce

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022  jsou zveřejněny na www stránkách mateřských škol.

K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti zpravidla s trvalým bydlištěm v obci Turnov na základě těchto kritérií:  

 

 

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně  přijímá  dítě, které k 31.8.2021 dosáhne pátého roku věku a má trvalý  pobyt v Turnově ve školském obvodu spádové mateřské školy.
  1. Dítě, které  k 31.8.2021 dosáhne čtvrtého roku  a má trvalý pobyt v Turnově ve školském obvodu spádové mateřské školy.
  1. Dítě, které  k 31.8.2021 dosáhne třetího roku  a má trvalý pobyt v Turnově ve školském obvodu spádové mateřské školy.
  1. Sourozenec již přijatého dítěte, který k 31.8. 2021 dosáhne třetího roku a více roků a jsou ve školském obvodu spádové mateřské školy.
  1. Dítě, které nemá trvalé bydliště ve školském obvodu spádové mateřské školy se bude vybírat od data narození , a to od nejstaršího .

Do mateřské školy bude pro školní rok 2021 /2022 přijato 25 dětí, z důvodu naplněnosti kapacity dětí ve třídách.

Rozhodnutí:

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání  se oznamují zveřejněním  seznamu dětí, pod přiděleným číslem, na veřejně přístupném místě tj. na veřejné desce před MŠ a na nástěnce v MŠ a to po dobu 15 dnů.

Zde budete i vyzváni k vyzvednutí dalších tiskopisů, které při seznamovací schůzce dne 7.6.2021 od 15:00 hodin  v MŠ Turnov , Alešova 1140, odevzdáte ředitelce MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům  dítěte doručeno doporučeným dopisem do 6.6.2021, nebo si ho budete moci vyzvednout u ředitelky MŠ dne 17.6.2021 od 10: 00 do 15:00 hodin.

V Turnově dne : 1.1.2021

Dovolilová Naděžda

ředitelka mateřské školy

ikona souboruŽádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.docx


Vytvořeno 7.3.2021 15:14:27 - aktualizováno 6.4.2021 12:33:40 | přečteno 2159x | nada.dovolilova
 
 
load