Kritéria pro přijetí

STANOVENÍ PODMÍNEK  PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ  DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ  A  STANOVENÍ  PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost  vykonává Mateřská škola Turnov, Alešova 1140,příspěvková organizace ,po dohodě se zřizovatelem Město Turnov a v souladu s § 34 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ( školský zákon) stanoví následující  upřesnění  pro podání  žádostí  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do    právní nárok.

Pro děti, které dovrší k 31.8.2023 věku 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Místo podání žádosti : budova MŠ Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace

Termín přijímání žádostí: 2.5.2023 , od 10:00 – 16:00 hodin

Formulář žádosti si lze vyzvednout u ředitelky Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, v den otevřených dveří dne 4.4.2023 , od 9:30 – 11:30 hodin.

Nebo dálkovým způsobem ne webu. www.skolky.turnov.cz  dřevěnka

Žádost se podává osobně, ale lze ji zaslat i datovou schránkou.

Z Á P I S:

 

Termín zápisu do mateřské školy: budova MŠ Turnov, Alešova 1140, dne 2.05. 2023 od  10.00 do  16.00 hod.

Veškeré žádosti budou zaregistrovány až v den zápisu dle ustanovení správního řádu. Obdržíte registrační kód, pod kterým bude Vaše žádost vyřizována. Termín, pro využití procesního práva vyjádřit se k podkladům správního řízení:  15.5.2023  11:.00 – 12.00 hod

Formulář žádosti si lze vyzvednout u ředitelky Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, N. Dovolilové, v den otevřených dveří dne 4.4.2023 od 9:30 - 11:30 hodin.

K zápisu je třeba se osobně s dítětem dostavit, nedohodne-li se zákonný zástupce s ředitelkou školy jinak.

V den zápisu předloží zákonný zástupce:

  • občanský průkaz se zápisem trvalého bydliště

  • originál rodného listu dítěte

  • řádně vyplněnou žádost (pokud nepředal MŠ již dříve) s přílohou s potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování

  • potvrzení trvalého bydliště dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště zákonného zástupc

Počet přijatých dětí pro školní rok 2023/2024 je stanoven na 11 dětí z důvodu naplněnosti kapacity dětí ve třídách.

  

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

Pořadí v jednotlivých kritériích je stanoveno sestupně na základě data narození dítěte

  • Dítě, které k 31.8.2023 dovrší věku 5 a více let s trvalým pobytem ze spádového obvodu  Města Turnova

  • Dítě, které k31.8.2023 dovrší věku 4 let s trvalým pobytem  za spádového obvodu  Města Turnova 

  • Dítě, které  k 31.8.2023 dovrší věku 3 let s trvalým pobytem  za spádového obvodu Města Turnova

  • Dítě, které nemá trvalé bydliště ve školském obvodu spádové  Mateřské školy se budde vybírat od data narození a to od nejstaršího.

O závažných výjimkách rozhoduje dle zákona č. 561/2004 Sb. ředitelka školy.

Rozhodnutí:

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání  se oznamují zveřejněním  seznamu dětí, pod přiděleným číslem, na veřejně přístupném místě tj. na veřejné desce před MŠ a na nástěnce v MŠ a to po dobu 15 dnů.

Zde budete i vyzváni k vyzvednutí dalších tiskopisů, které při seznamovací schůzce dne 7.6.2023 od 15:00 hodin  v MŠ Turnov , Alešova 1140, odevzdáte ředitelce MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům  dítěte doručeno doporučeným dopisem do 6.6.2023, nebo si ho budete moci vyzvednout u ředitelky MŠ dne 17.5.2023 od 10: 00 do 15:00 hodin.

V Turnově dne 1.1.2023 Naděžda Dovolilová, ředitelka mateřské školy


ikona souboruŽádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.docx
Vytvořeno 7.3.2021 15:14:27 - aktualizováno 27.3.2023 15:06:45 | přečteno 3851x | nada.dovolilova
load