Informační memorandum

Informační memorandum

 Kategorie zpracovávaných osobních údajů - souhrnné

Mateřská škola provádí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Mateřská škola má za povinnost podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů zajistit, aby byly informace týkající se účelu zpracování, kategorií osobních údajů a subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání zveřejněny/zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách.

Správce osobních údajů : Mateřská škola Turnov – Alešova 1140, příspěvková organizace

Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: ředitelka mateřské školy

Pověřenec –Ing. Roman Šmíd, roman.smid@moore-czech.cz, tel.: 227 031 495

Účel zpracování

 1. POVINNOST SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA

(uzavírání pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, zpracování platů, zdanění, odbody sociálního a zdravotního pojištění ,

roční zúčtování daně, ELDP, statistické účely, čerpání z FKSP, povinné preventivní lékařské prohlídky, evidence pracovních úrazů apod.) je upravena následujícími zákony:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 


Kategorie osobních údajů
 • adresní a identifikační údaje
 • údaje o jiné osobě

Kategorie subjektu údajů 

 • zaměstnanci

Kategorie příjemců 

 • správce osobních údajů, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení

Doba uchování

 • 45 let po ukončení pracovního poměru

2. EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů

 • uchazeč o zaměstnání

Kategorie příjemců

správce osobních údajů

Doba uchování

3. DOKUMENTACE DĚTÍ

a) žádosti o přijetí 

b) evidenční  listy
c) údaje o dětech z pedagogicko-psychologické poradny, SPC, lékařské posudky
d) školní matrika vedená na základě § 28, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů


Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje
 • zvláštní kategorie osobních údajů 
 • popisné údaje  o jiné osobě

Kategorie subjektu údajů

 • děti mateřské školy

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů
 • Ústav pro informace ve vzdělávání
 • Správa sociálního zabezpečení

Doba uchování

 • školní matrika - 45 let
 • osobní spisy žáků – dětí -20 let
 • třídní knihy - 10 let
 • kniha úrazů - 5 let
 • záznamy o úrazu - 10 let 

 4. KNIHA ÚRAZŮ A ZÁZNAMY O ÚRAZU  

Mateřská škola se řídí zákony:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Kategorie osobních údajů

 •   identifikační údaje Kategorie subjektu údajů 

Kategorie subjektu údajů

 
 • děti
 • zaměstnanci

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů, rodiče - zákonní zástupci žáků
 • stanovené orgány a instituce (dle okolností - Policie ČR, pojišťovna, zřizovatel školy, zdravotní pojišťovna, inspektorát České školní inspekce, oblastní inspektorát práce)

Doba uchování

 • Kniha úrazů - 5 let
 • Záznamy o úrazu - 10 let

5. PROJEKTY 

Evidence členů realizačních týmů a podpořených osob v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013

Kategorie osobních údajů

 • dle nastavení povinných monitorovacích indikátorů řídícím orgánem

Kategorie subjektu údajů

 • zaměstnanci, podpořené osoby

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů, řídící orgán projektu

Doba uchování

 • dle požadavků řídícího orgánu

6. EVIDENCE STRÁVNÍKŮ JÍDELNY 

Evidence se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů

 • Děti a zaměstnanci

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů

Doba uchování

 • 1 rok po skončení školního roku

V Turnově  dne 14. 5. 2018 

Dovolilová Naděžda

ředitelka mateřské školy

ikona souboruInformace o zpracovani OU_covid v1.docx

ikona souboruInformace o zpracovani OU_cookies v1.docx
Vytvořeno 23.5.2018 10:51:15 - aktualizováno 10.8.2021 11:18:01 | přečteno 801x | Richard Mochal
load