Základní informace

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace

Kontakty

 • adresa: 28. října 757, 511 01 Turnov
 • telefon: 481 322 692
 • Vedoucí ŠJ: 734 202 539
 • Ředitelka: 733 644 044
 • e-mail: ms.turnov@centrum.cz
 • statutární zástupce: Mgr. Lenka Dékány, ředitelka
 • zástupce ředitele : Miroslava Hlubučková
 • IČO 727 43 549
 • č. účtu:1263750369/0800

Provozní doba, třídy a děti

MŠ je v provozu pondělí - pátek 6:30 – 16 hod.

Ve školce jsou celkem tři třídy:

 • 1. třída - Medvídci
 • 2. třída -  Včelky
 • 3. třída -  Sovičky

Kapacita je 74 děti.

Budova a vybavení školky

Mateřská škola je umístěna v centru města, v ulici 28.října. Sídlí v třípodlažní budově a pro tyto účely slouží již od roku 1945, čímž je nejstarší mateřskou školou ve městě. Vybavení je postupně obnovováno, převážná část je zařízena novým nábytkem ze dřeva tak, aby to odpovídalo estetickým i funkčním potřebám dětí.

V suterénu je kuchyň s provozními prostory. Z chodby suterénu se je možné dostat na malou školní zahradu. 

Nedaleko od mateřské školky máme velkou zahradu v přírodním stylu. Celá zahrada je osázena novými stromy a keři. Děti zde mají k dispozici nové herní prvky, včetně vodní hry, mlatovou dráhu, kde mohou jezdit na koloběžkách, popř. tříkolkách, velké zastřešené pískoviště, ale také zde mohou blíže pozorovat hmyz a broučky v  hmyzím domečku, ptáčky v krmítkách. K osvojování péče o rostliny dětem slouží bylinková spirála a vyvýšené záhonky ,kde s dětmi pěstujeme různou zeleninu, kterou potom využíváme ve školní jídelně nebo k přímé konzumaci. Zahrada je v mírně svažitém terénu, proto ji v zimě využíváme k jízdě na kluzácích. Na zahradě se konají i různé slavnosti pro rodiče a děti i širší veřejnost.

Vzdělávací program

ikona souboruŠVP_konečná_verze_2021.doc

Naše mateřská škola pracuje se školním vzdělávacím programem nazvaným „Pramínky poznání“.

 Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Předškolní vzdělávání v MŠ respektuje individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných a dětí s odlišným mateřským jazykem.  Obsah vzdělávání má dítěti v rámci zvolených obsahů zprostředkovat naše kulturní tradice, systém hodnot a idejí a sociální vzorce chování, dítě by mělo porozumět životu v naší společnosti. Vzdělávací program naší školy je zaměřen na rozvoj kladného vztahu k přírodě, k domovu a kraji, ve kterém žijeme, na zdravý životní styl, rozvoj tělesné a psychické zdatnosti.

Velkou inspirací nám jsou české lidové tradice a obyčeje. Tradice a rituály dávají životu smysl, propojují ho s našimi předky.  S udržováním a vytvářením tradic a rituálů souvisí pocit jistoty, rytmus a řád. Máme se na co těšit a na co vzpomínat. Společné tradice nás též propojují se společností, ve které žijeme, pomáhají budovat pocit sounáležitosti. Společné rituály přispívají ke stmelení kolektivu.

Školní vzdělávací program je rozdělen na pět hlavních integrovaných bloků (IB), které na sebe vzájemně navazují, doplňují se a prolínají. Obsah integrovaných bloků rozvíjí intelektové a praktické dovednosti a schopnosti dětí tak, jak jsou uvedeny v RVP. Vychází z jejich přirozených potřeb a individuálních možností a z vývojových specifik předškolního věku.  Výchovně vzdělávací program MŠ neopomíjí rozvíjet rozumovou, citovou, emoční a estetickou stránku dětské osobnosti. Vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka je obsažena ve všech integrovaných blocích a naplňuje všechny vzdělávací oblasti (dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět) se snahou o co největší vzájemné propojení jednotlivých oblastí v každé konkrétní činnosti.

V mateřské škole jsou dětem poskytovány mnohostranné a přiměřené podněty, které přispívají k jejich rozvoji a učení. Dětem je poskytován a nabízen odborně připravený program rozvíjející všechny složky dětské osobnosti. Snahou všech pedagogů je dosažení maximálních kompetencí u každého dítěte, s ohledem na jeho schopnosti. Podle ŠVP pak třídní učitelky sestavují konkrétní třídní vzdělávací plán, který je uzpůsoben věku dětí, složení kolektivu a zájmům třídy.

 

Stručná charakteristika jednotlivých bloků:

Kdo jsem Já           

 • o mně
 • o rodině
 • o domově
 • o zdraví
Nejsem tady sám
 • o životě ve školce
 • o společenských vztazích

Objevujeme svět 

 • o místě, kde žiji
 • o světě práce a povoláních
 • o vědě a technice
 • o cizích zemích, o jiných národech, o světě
 • o vesmíru

Zkoumáme přírodu 

 • o ročních obdobích a změnách v přírodě
 • o počasí
 • o krajině
 • o živočiších
 • o rostlinách
 • o životním prostředí
 • o vodě
 • o pěstování na zahradě

Poznáváme tradice a umění

 • o lidových tradicích a svátcích
 • o školních tradicích
 • o mezinárodních svátcích
 • o duchovních tradicích
 • o pranostikách a příslovích
 • o řemeslech
 • o umění, kultuře, knihách

Další aktivity:

 • pořádání polodenních a celodenních výletů
 • dílničky pro rodiče s dětmi
 • pořádání tradičních společných setkání ( Martinská slavnost, Vánoce, Velikonoce, rozloučení se školním rokem...)
 • předplavecký výcvik
 • lyžařský výcvik
 • pořádání letních a zimních sportovních her
 • s předškoláky a dětmi s odkladem školní docházky pracujeme Metodou dobrého startu a využíváme prvky rozvoje jazykových schopností dle Elkonina, Kuprev , Kumot
 • v rámci logopedické prevence pracujeme jak kolektivně, tak individuálně s vytipovanými dětmi
 • cíleně pracujeme s dětmi s odlišným mateřským jazykem

Další informace

 • Mateřská škola je zaregistrována do programu Skutečně zdravé školy, kde se společně snažíme o vytvoření kultury zdravého stravování.
 • Bližší informace je možné sledovat na www.skutecnezdravaskola.cz
 • Jsme zapojeni v sítí školek,, Mrkvička" podporující environmentální výchovu
 • Zapojeni v projektu Ekoškolka
ikona souboruDOD 2021 MŠ 28 X, obrázek se otevře v novém okně
Vytvořeno 9.9.2015 8:53:16 - aktualizováno 23.11.2021 9:41:37 | přečteno 7505x | Richard Mochal
load