Kritéria pro přijetí - přihláška

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Město Turnov, v souladu s §34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovila následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

Místo, termín a doba zápisu do MŠ pro šk. r. 2023/2024 : budova Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, kancelář ředitelky školy.

Den otevřených dveří : 18.4.2023 od 9:45-11:00 ,  15:00-17:00 - v tento den může MŠ s dítětem navštívit a vyzvednout si přihlášku do MŠ.

Termín přijímání žádostí (zápis): 2.5. 2023   10 – 16 hodin.

Formulář žádosti si lze vyzvednout u ředitelky Mateřské školy Turnov , 28. října 757, příspěvková organizace.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte:

  1. řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání;
  2. občanský průkaz;
  3. originál rodného listu dítěte;
  4. potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, popř. doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (k tomuto účelu poslouží i vyjádření lékaře v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání);
  5. potvrzení trvalého bydliště dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště zákonného zástupce.

Poznámka: Občané Evropské unie či občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (ustanovení 20 odst. 2 písm. d školského zákona ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  1. dítě s povinným předškolním vzděláváním s místem trvalého pobytu ze spádového školského obvodu 1 - určen zřizovatelem , (dítě, které dovrší věku 5 a více let  k 31.8.2023);
  2. dítě s místem trvalého pobytu ze spádového školského obvodu 1, které dovrší k 31.8.2023 věku 4 let, s předností sourozence již umístěného dítěte  a poté  vždy staršího dítěte ;
  3. dítě s místem trvalého pobytu ze spádového školského obvodu 1, které dovrší věku 3 let k 31.8.2023,  s předností sourozence již umístěného dítěte a poté  vždy staršího dítěte ;
  4. sourozenec již umístěného dítěte
  5. ostatní děti, od nejstarších k nejmladším

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě – úřední desce, umístěné na budově školy, a to po dobu 15 dnů. Třídy se budou naplňovat do počtu 23 dětí.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům doručeno do vlastních rukou.Vytvořeno 9.9.2015 8:55:53 - aktualizováno 12.2.2023 15:22:33 | přečteno 2777x | lenka.dekany
load