Informační memorandum

Informační memorandum

Kategorie zpracovávaných osobních údajů - souhrnné

Mateřská škola provádí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Mateřská škola má za povinnost podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů zajistit, aby byly informace týkající se účelu zpracování, kategorií osobních údajů a subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání zveřejněny/zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách.

Správce osobních údajů: Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace

Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: ředitelka mateřské školy

Pověřenec – MOORE Czech Republic, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Ing.Roman Šmíd


Email : roman.smid@moore-czech.cz

 

Účel zpracování

 1. POVINNOST SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYPPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA

(uzavírání pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, zpracování platů, zdanění, odbody sociálního a zdravotního pojištění ,

roční zúčtování daně, ELDP, statistické účely, čerpání z FKSP, povinné preventivní lékařské prohlídky, evidence pracovních úrazů apod.) je upravena následujícími zákony :

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 

 

Kategorie osobních údajů 

 • · adresní a identifikační údaje
 • · údaje o jiné osobě

Kategorie subjektu údajů 

 • zaměstnanci

Kategorie příjemců 

 • správce osobních údajů, zdravotní pojišťovny,
 •  Česká správa sociálního zabezpečení

Doba uchování

 • 45 let po ukončení pracovního poměru

 

2EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů

 • uchazeč o zaměstnání

Kategorie příjemců 

správce osobních údajů 

Doba uchování

3 DOKUMETACE DĚTÍ

a) žádosti o přijetí 

b) evidenčnílisty

c) údaje o dětech z pedagogicko-psychologické poradny, SPC, lékařské posudky

d) školní matrika vedená na základě § 28, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje
 • zvláštní kategorie osobních údajů
 • popisné údajeo jiné osobě

Kategorie subjektu údajů

 • děti mateřské školy

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů
 • Ústav pro informace ve vzdělávání
 • Správa sociálního zabezpečení

Doba uchování

 • školní matrika - 45 let
 • osobní spisy žáků - 20 let
 • třídní knihy - 10 let
 • kniha úrazů - 5 let
 • záznamy o úrazu - 10 let

 4. KNIHA ÚRAZŮ A ZÁZNAMY O ÚRAZU  

Mateřská škola se řídí zákony:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

Kategorie osobních údajů

 • identifikační údaje Kategorie subjektu údajů 

Kategorie subjektu údajů

 

 • děti
 • zaměstnanci

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů, rodiče - zákonní zástupci žáků
 • stanovené orgány a instituce (dle okolností - Policie ČR, pojišťovna, zřizovatel školy, zdravotní pojišťovna, inspektorát České školní inspekce, oblastní inspektorát práce)

Doba uchování

 • Kniha úrazů - 5 let
 • Záznamy o úrazu - 10 let

 

5. PROJEKTY 

Evidence členů realizačních týmů a podpořených osob v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013

Kategorie osobních údajů

 • dle nastavení povinných monitorovacích indikátorů řídícím orgánem

Kategorie subjektu údajů

· zaměstnanci, podpořené osoby

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů, řídící orgán projektu

Doba uchování

 • dle požadavků řídícího orgánu

 

6. EVIDENCE STRÁVNÍKŮ JÍDELNY

Evidence se řídí podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů

 • Děti, žáci a zaměstnanci

Kategorie příjemců

 • správce osobních údajů

Doba uchování

 • 1 rok po skončení školního roku

 


V Turnově 25.5.2018 

 Lenka Dékány, ředitelka mateřské školy

 

 

 

 


Vytvořeno 23.5.2018 10:50:53 - aktualizováno 31.5.2019 9:16:05 | přečteno 957x | Richard Mochal
load